body-and-spiritcallendarcartclosecommentsearthemailfacebookheartinstagramlinkedinmedicinenatural-therapyonline-paymentsparkingrate-4-9refreshtelephonethailandtwitterwheelchairwifi

REGULAMIN REALIZACJI VOUCHERÓW

§1  Informacje podstawowe

 1. Niniejszy regulamin wydany w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) określa:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
   1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca;
   2. zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;
 2. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.marinamasaz.pl prowadzonego przez CHAIYO MARINA IWO RYBACKI, ul. Przejazd 4/8, 02-654 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5291753065, oraz posiadająca REGON o numerze: 146219685.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy:
  1. za pośrednictwem formularza kontaktowego Sprzedawcy udostępnionego na stronie internetowej pod adresem https://studiotajskimasaz.pl
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e‐mail: marina@studiotajskimasaz.pl
  3. za pośrednictwem telefonu pod numerem: +48 667 991 966
  4. pocztą tradycyjną na adres: ul. Przejazd 4 lok. 8, 02-654 Warszawa
  5. pojęcia użyte w Regulaminie w liczbie pojedynczej odnoszą się także do liczby mnogiej i odwrotnie, chyba że co innego wyraźnie wynika z Regulaminu.
  6. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Strony internetowej w formie, która umożliwia jego uzyskanie (pobranie), utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

§2 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://studiotajskimasaz.pl
 2. Bon Podarunkowy – dokument imienny wystawiony przez Sprzedawcę w formie elektronicznej, uprawniający do uzyskania Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Usługi – usługi świadczone w Marina Tajski Masaż Chaiyo przy ulicy Przejazd 4 lok. 8, 02-654 Warszawa, wymienione i szczegółowo opisane na stronie internetowej Sklepu, świadczone na podstawie Bonu Podarunkowego.
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem Serwisu, określające rodzaj Usługi na dany Bon Podarunkowy.
 5. Serwis – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://studiotajskimasaz.pl
 6. Sprzedawca – CHAIYO MARINA IWO RYBACKI, ul. Przejazd 4/8, 02-654 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5291753065, oraz posiadająca REGON o numerze: 146219685
 7. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu pod adresem https://studiotajskimasaz.pl, bez względu na to czy działa we własnym imieniu czy w imieniu lub na rzecz osób trzecich.
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1).
 9. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, o których mowa w RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika Bonu Podarunkowego na wybraną Usługę za zapłatą ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe i ile wystąpią, której warunki określa niniejszy Regulamin. Umowa sprzedaży jest zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 11. Polityka Prywatności – integralny dokument do niniejszego Regulaminu określający zasady ochrony przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników przez Sprzedawcę.

§3 Zasady ogólne

 1. Użytkownik może nabyć Bon Podarunkowy za pomocą Serwisu.
 2. Bony Podarunkowe będą dostępne na stronie Serwisu w zakładce: „Bon Podarunkowy”.
 3. Termin ważności Bonu Podarunkowego wynosi 12 miesięcy od daty wystawienia.
 4. Data ważności Bonu Podarunkowego nie ulega przedłużeniu.
 5. Wartość Bonu Podarunkowego wyrażona jest w złotych polskich (PLN) i stanowi maksymalną wartość Usługi, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy na podstawie Zamówienia.
 6. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę w Serwisie wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają należny podatek VAT według obowiązujących stawek przepisami prawa).

§4 Zasady realizacji Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Usługach znajdujących się w ofercie Serwisu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, zgodnie z treścią Regulaminu.
 2. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym w chwili potwierdzenia realizacji Zamówieni przez Sprzedającego.
 3. Do zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest:
  1. zapoznanie się Użytkownika z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści;
  2. zapoznanie się Użytkownika z Polityką Prywatności i zaakceptowanie jej treści;
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, otrzymywanie informacji generowanych przez system oraz informacji od Sprzedającego dotyczących realizacji Zamówienia;
  4. poprawne złożenie Zamówienia;
  5. potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedającego.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§5 Zasady i warunki dokonywania zakupu Vouchera

 1. W celu dokonania Zamówienia i zakupu Bonu Podarunkowego na daną Usługę przez Użytkownika niezbędny jest dostęp do Internetu i aktywne konto e-mail.
 2. Zakup Bonu Podarunkowego nie wymaga dokonania rejestracji w Serwisie lub założenia w nim konta.
 3. W celu złożenia Zamówienia w celu zakupu Bonu Podarunkowego, Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych i kompletnych danych tj.:
  1. imię i nazwisko osoby, na którą ma zostać wystawiony Bonu Podarunkowy;
  2. imię i nazwisko Użytkownika;
  3. adres e-mail Użytkownika.
 4. Składając Zamówienie Użytkownik wybiera rodzaj Usługi, jej kwotę, a także zobowiązuje się do zapłaty ceny.
 5. Wybór zamawianego przez Użytkownika Bonu Podarunkowego na daną Usługę dokonywany jest poprzez wybranie w Serwisie zakładki: „Bon Podarunkowy”, a następnie kierowanie się wyświetlonymi komunikatami oraz informacjami w celu złożenia Zamówienia.
 6. W trakcie składania Zamówienia – do chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę”- Użytkownik ma możliwość modyfikować wprowadzone dane oraz wybraną Usługę. W tym celu należy kierować się wyświetlonymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Serwisie.
 7. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać:
  1. wybraną Usługę;
  2. kwotę Usługi;
  3. dane osoby, na którą ma zostać wystawiony Bon Podarunkowy;
  4. imię i nazwisko Użytkownika;
  5. formę płatności.
 8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności, podanie Danych Osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, imię i nazwisko osoby, na którą ma zostać wystawiony Bon Podarunkowy oraz przyciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 9. Wysłanie przez Użytkownika Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 10. Po złożeniu Zamówienia, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 11. Po potwierdzeniu płatności, Użytkownik otrzyma zakupiony Bon Podarunkowy w terminie 24 godzin od potwierdzenia transakcji, na adres e-mail podany w chwili składania Zamówienia.
 12. Bon Podarunkowy może być zakupiony wyłącznie na jedną Usługę.

§6 Zasady korzystania

 1. Bon Podarunkowy może zostać zrealizowany w salonie Sprzedawcy, tj. Marina Tajski Masaż Chaiyo przy ulicy Przejazd 4 lok. 8, 02-654 Warszawa.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenie Bonu Podarunkowego od daty jego przekazania Użytkownikowi.
 3. Użytkownik Bonu Podarunkowego jest zobowiązany do uprzedniej rezerwacji Usługi z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Podstawą do wykonania Usługi przez Sprzedawcę jest uprzednie okazanie Bonu Podarunkowego.
 4. Przy realizacji Bonu Podarunkowego Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Bon Podarunkowy, gdy wartość Usług jest niższa niż wartość Bonu Podarunkowego.
 5. Użytkownik posiadający Bon Podarunkowy jest uprawniony do zmiany terminu realizacji Usługi najpóźniej na dwa dni robocze przed ustalonym terminem. Jeżeli Użytkownik nie anuluje rezerwacji w wyznaczonym terminie, wizytę uznaje się za odbytą i nie przysługuje prawo zwrotu kosztów Bonu Podarunkowego.
 6. Bon Podarunkowy nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
 7. Bon Podarunkowy musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
 8. Płatność Bonem Podarunkowym nie można łączyć z promocjami i/lub rabatami.
 9. Bon Podarunkowy wystawiony na konkretną Usługę nie może być zrealizowany na inną usługę niż wskazaną na Bonie Podarunkowym.
 10. Sprzedawca ma prawo odmówić zrealizowania Bonu Podarunkowego gdy:
  1. upłyną jego termin ważności,
  2. uszkodzenia Bonu Podarunkowego uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na nim,
  3. nie dokonano uprzednio rezerwacji zgodnie z treścią ust. 3 powyżej.

§7 Metody płatności

 1. Użytkownik ma możliwość dokonać płatności za Zamówienie za pośrednictwem systemu szybkich płatności Przelewy24.
 2. System Przelewy24 posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz wykorzystuje szyfrowanie SSL, zapewniające ochronę stron internetowych oraz poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną i gwarantujące wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji.

§8 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 297, z późn. zm.) Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni tj. od dnia potwierdzenia Zamówienia przez Użytkownika. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Odstąpienie dokonywane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marina@studiotajskimasaz.pl
 3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Użytkownikowi będącemu konsumentem potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, na wskazany przez konsumenta adres e-mail z informacją o zablokowaniu kwoty na Bonie Podarunkowym.
 4. Sprzedawca niezwłocznie ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności za zamówiony Bon Podarunkowy.
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Bonu Podarunkowego z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument powinien odesłać Bon Podarunkowy na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Użytkownik odeśle Bon Podarunkowy przed upływem terminu 14 dni.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Bonu Podarunkowego.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy.

§9 Reklamacja

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących Bonów Podarunkowych.
 2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu wady na Bonie Podarunkowym.
 3. Reklamacje można zgłaszać w formie pisemnej w recepcji Marina Tajski Masaż Chaiyo przy ulicy Przejazd 4 lok. 8, 02-654 Warszawa, bądź drogą mailową na adres marina@studiotajskimasaz.pl
 4. Zgłaszając reklamację, Użytkownik powinien podać swoje dane kontaktowe tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, oraz dokładny opis stwierdzonego problemu i swojego żądania.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty jej otrzymania od Użytkownika. O sposobie rozpatrzenie reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany mailowo.

§10 Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do Serwisu, do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, znaków towarowych, logotypów – zastrzeżone są dla Sprzedawcy lub innego podmiotu z grupy Sprzedawcy, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 298 z późn. zm.).
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu nie oznacza nabycia przez niego jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów, baz danych, programów, znaków towarowych i logotypów w nim zawartych.
 3. Użytkownik może korzystać z Serwisu w ramach dozwolonego użytku osobistego, wyznaczonego przez przepisy prawa oraz na warunkach niniejszego Regulaminu. Powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób materiałów umieszczonych w Serwisie bez pisemnej zgody Sprzedawcy, oraz poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

§11 Przetwarzanie danych osobowych

 1. W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie studiotajskimasaz.pl Sprzedawca przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie i na warunkach określonych obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO oraz opisanymi w Polityce Prywatności Sprzedawcy dostępnej na stronie https://studiotajskimasaz.pl
 2. Administratorem danych osobowych jest – CHAIYO MARINA IWO RYBACKI, ul. Przejazd 4/8, 02-654 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5291753065, oraz posiadająca REGON o numerze: 146219685.
 3. Użytkownik ma prawo do:
  1. dostępu do treści swoich Danych Osobowych (art. 15 RODO);
  2. otrzymania kopii Danych Osobowych (art. 15 ust 3 RODO);
  3. sprostowania Danych osobowych (art. 16 RODO);
  4. usunięcia Danych Osobowych (art. 17 RODO);
  5. żądania ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (art. 18 RODO);
  6. przenoszenia danych (art. 20 RODO);
  7. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych (art. 21 RODO).
 4. W określonych przypadkach, administratorami Danych Osobowych mogą być podmioty inne niż Sprzedawca, o czym Użytkownik zostanie poinformowany w momencie zbierania Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przy Zamówieniu przez Użytkownika.
 5. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcy wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Sprzedawca może przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika w celu i zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych Osobowych.
 7. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych innym podmiotom w celu i zakresie wymaganym dla prawidłowej realizacji Zamówienia, oraz na potrzeby bezpieczeństwa którego zostały zebrane.
 8. Wszelkie dane o przetwarzaniu Danych Osobowych i prawach do Danych Osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://studiotajskimasaz.pl

§12 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25-06-2020
 2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie z ważnych powodów takich jak zmiany działalności w postaci zmiany jej profilu, wprowadzeniu nowych usług lub udogodnień, zmiany w zakresie danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sprzedawcy, inne zmiany techniczne z funkcjonowaniem Serwisu, zmiany w przepisach prawnych. O treści zmiany Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 7 (siedmiu) kolejnych dni kalendarzowych. Wszelkie zmiany Regulaminu wejdą w życie nie wcześniej niż po upływie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych liczonych od momentu umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie głównej Serwisu.
 3. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych przez Użytkownika wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany (strony wiąże Regulamin obowiązujący w chwili złożenia Zamówienia przez Użytkownika).
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1143 z późn. zm.);
  2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.);
  3. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.);
  4. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.);
  5. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.);
  6. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywny 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. Nr 119, str. 1).

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego

"Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm"

udzieloną przez PFR SA.